ZŠ a MŠ Blatec

Zápis

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy proběhne  v tomto roce nestandardním způsobem. V termínu 6. – 23. 4. můžete přihlášku s kopií rodného listu dítěte zaslat do školy emailem, poštou či vhozením do schránky školy. V případě odkladu je nutné doložit ještě doporučení obvodního lékaře a pedagogicko-psychologické poradny. Pokud nutně potřebujete předat přihlášku osobně, můžete tak učinit ve dnech 12. a 14. 4. 2021 v čase 13:00 – 16:00 hod.

Zápis do školy je pro každé dítě významným dnem a značí příchod velkých změn. My bychom se s budoucími prvňáčky také rády osobně seznámily, a tak bychom klasický zápis ve škole rády provedly během května, pokud nám to všeobecná situace dovolí.

Pozdrav pro budoucího prvňáčka – prohlídka školy

Dokumenty potřebné k přijetí:

Kritéria pro přijetí do ZŠ 2021

Žádost o odklad_2021

Žádost o přijetí 2021

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis se koná v období stanoveném školským zákonem od 3. května do 16. května 2021 v distanční podobě (bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců).

Spolu s Žádostí je nutné doručit Čestné prohlášení k očkování viz. níže s kopii očkovacího průkazu (Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.) a prostou kopii rodného listu dítěte.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

do datové schránky školy ID datové schránky školy je ezvmbjt,

emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

osobním podáním ve škole (v krajním případě po dohodě s ředitelkou školy).

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Po obdržení žádosti budou další informace zaslány zákonným zástupcům emailem.

Dokumenty potřebné k přijetí:

Kritéria pro přijetí do MŠ 2021

Žádost o přijetí do MŠ 2021

čestné prohlášení k očkování

Den-otevřených-dvěří

Mgr. Hana Bednářová