ZŠ a MŠ Blatec

Zápis-Спеціальний набір

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy proběhne  v tomto roce dne 4. 4. 2023  14: 00 – 16:00 v budově ZŠ Blatec. Budoucí prvňáčky čeká výprava do lesa se zvířátky!

K zápisu s sebou prosím přineste:
rodný list dítěte

občanský průkaz

doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře v
případě žádosti o odklad nebo předčasný zápis
vyjádření k
podpůrnému opatření z PPP nebo SPC, pokud dítě využívá podpůrná opatření v současné
případně další dokumenty (např. soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče apod.)

V případě odkladu je nutné doložit ještě doporučení obvodního lékaře a pedagogicko-psychologické poradny.

Zápis do školy je pro každé dítě významným dnem a značí příchod velkých změn. My bychom se s budoucími prvňáčky také rády osobně seznámily, a tak jsme pro ně přichystaly dobrodružnou výpravu do pohádkového lesa se zvířátky!

Pozdrav pro budoucího prvňáčka – prohlídka školy

Dokumenty potřebné k přijetí:

Zadost o prijeti 2023

kriteria pro prijeti 2023

Zadost o odklad 2023

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis se koná v období stanoveném školským zákonem od 2. května do 12. května 2023.

Pro děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

OSOBNĚ SE LZE DOSTAVIT DNE 2. 5. 2023 v čase 14:30 – 16:30 do třídy MŠ.

K zápisu s sebou prosím přineste:

• přihlášku dítěte

občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte

případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti

 lékařské potvrzení

 lékařské potvrzení 

 v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) Pokud nebudete mít při zápisu odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do 12. 5. 2023. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.

 

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost mohou zákonní zástupci doručit i následujícími způsoby:

do datové schránky školy ID datové schránky školy je ezvmbjt,

emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

osobním podáním ve škole .

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

Po obdržení žádosti budou další informace zaslány zákonným zástupcům emailem.

Dokumenty potřebné k přijetí:

žádost o přijetí do MŠ

kriteria prijeti 2023-24

 

Mgr. Hana Bednářová